Holidays 2015 List State and Union Territory Wise India Post Office

…Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal pradesh, Jammu kashmir, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Lakshadweep, Madhya pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Pondicherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil nadu, Tripura, Uttar pradesh, Uttarakhand,…