Karnataka State 2018 General and Restricted Holidays List

…Ugadi Sri Krishnaianmashtami Sri Madhvanavami Sri Ramanavami Sri Ramanujacharya Jayanth Sri Shankaracharya Jayanthi Sri Varamahalakshmi Vratha Swarna Gowri Vratha Tiru Onam, Rig-Upakarma Tula Sankramana Vishwakarma Jayanthi Yajur Upakarma, Brahma Shri…