Bank of Baroda Holidays List 2017 State Wise in India

…Jharkhand Jammu & Kashmir Kerala Karnataka Maharashtra Madhya Pradesh Meghalaya Manipur Nagaland Mizoram Odisha Pondicherry (UT) Punjab Rajasthan Sikkim Tamil Nadu Tripura Telangana Uttarakhand Uttar Pradesh West Bengal  …